Image default
AardeEconomieEuropaGeologieInstellingenSamenlevingtelex

Gewest onderzoekt geothermisch potentieel van Brusselse ondergrond

Geothermie kan een ecologische oplossing bieden voor het verwarmen van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met het oog op het uitrollen van lokale geothermie-projecten wil het gewest, samen met de universiteiten ULB en VUB, het geothermische potentieel van het Brussels Gewest in kaart brengen en promoten. Het gaat dan vooral over toepassingen van ondiepe geothermie gekoppeld aan een warmtepomp.

Met de bewustwording omtrent de klimaatverandering en de aangekondigde schaarste van fossiele brandstoffen is de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in volle opgang. Ondiepe geothermie is een van de opkomende technieken. Het voordeel is dat geothermie in termen van uitstoot een propere techniek is en een nagenoeg onuitputtelijke bron van thermische energie. Nochtans wordt de installatie van nieuwe geothermische systemen voor het ogenblik afgeremd in het Brussels Gewest, onder andere door het gebrek aan nauwkeurige kennis over de Brusselse ondergrond, hetgeen de juiste dimensionering van deze systemen en/of de analyse van de rentabiliteit van investeringen in projecten van grote omvang in de weg staat.

Het BruGeo-project kadert in die context. Het heeft een looptijd van vier jaar (2016-2020 en wil, gelet op de geologische en stedelijke context van Brussel focussen op de haalbaarheid van ondiepe geothermie (diepte tot ongeveer 250 meter), in het bijzonder op gesloten systemen (met warmtewisselaars) en open systemen (oppompen van grondwater uit de watervoerende lagen) gekoppeld aan een geothermische warmtepomp aan de oppervlakte.

Aan het project is een promotiecampagne gekoppeld. Om die te faciliteren zijn data nodig. Zo zullen de beschikbare gegevens met betrekking tot de Brusselse ondergrond van de verschillende partners worden gedeeld, zodat er een betere typering van de ondergrond vanuit geologisch, hydrogeologisch en thermisch standpunt mogelijk is. OM die datza te verzamelen zullen nieuwe veld- en laboproeven worden uitgevoerd om de Brusselse ondergrond in minder onderzochte gebieden beter in kaart te brengen. Doel is dat men voor elke plek in het gewest eenvoudig kan inschatten wat de mogelijkheden van geothermie zijn. De gegevens zullen simpel raadpleegbaar zijn op een website die de toepassing van geothermische energie in Brussel promoot. Tot slot wil men de burger inlichten evenals de professionals uit de sector (architecten, studiebureaus, boorders, installateurs) en de administratie, met als doel hen attent te maken op de mogelijkheden van de technologie.

Het project brengt de belangrijkste spelers op het vlak van geothermie in het Brussels Gewest samen, de ULB (dienst BATir), de VUB (departement Hydrology and Hydraulic Engineering), de Belgische Geologische Dienst, Leefmilieu Brussel en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB-CSTC). Het Brugeo-project wordt gefinancierd met middelen uit het EFRO-fonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Europese Unie.

 

 

Le CO des incendies australiens fait le tour de la planète

Christian Du Brulle

Nieuw beheersplan moet unieke Michelsbergnederzetting in het Zoniënwoud beschermen

Christian Du Brulle

Pandemie zette relatie tussen uitvoerende macht en justitie onder hoogspanning

Christian Du Brulle